Zasady udzielania zamówień publicznych

Pobierz pełną ofertę w PDF   Zapisz się na szkolenie

Zasady udzielania zamówień publicznych

Celem szkoleń jest nabycie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawność procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w firmie bądź instytucji, dla służb przygotowujących procedury oraz podejmujących decyzje w zakresie zamówień publicznych.

Czas szkolenia: 8h szkoleniowych

Program szkolenia:

1. Źródła prawne zasad udzielania zamówień publicznych.

2. Podstawowe zasady zasad udzielania zamówień publicznych.

a. zasada uczciwej konkurencji,

b. zasada równego traktowania wykonawców,

c. zasada jawności,

d. zasada pisemności,

e. zasada udzielania zamówień w języku polskim,

f. zasada udzielania zamówień publicznych wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych,

g. zasada prymatu trybu przetargu ograniczonego i nieograniczonego,

h. zasady dokonywania wydatków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ich zastosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

i. zasady udzielania zamówień poniżej 14.000 euro.

3. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

a. nierówne traktowanie wykonawców jako najczęściej podnoszony zarzut odwołań wykonawców,

b. realizacja obowiązku równego traktowania wykonawców na wszystkich etapach postępowania,

c. obowiązek eliminowania ofert stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,

d. obowiązek zapewnienia bezstronności obiektywizmu postępowania przez zamawiającego.

4. Zasada jawności.

a. realizacja zasady jawności:

i. ogłoszenia o zamówieniu,

ii. informowania o czynnościach podejmowanych w ramach postępowania,

iii. protokół postępowania i jego udostępnianie,

iv. publiczne otwarcie ofert i podanie danych wykonawców

b. ograniczenia zasady jawności:

i. tajemnica przedsiębiorstwa,

ii. pozostałe ustawowe sytuacje wyłączenia jawności,

c. Warsztaty 1: Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych a zasada jawności,

d. Warsztaty 2: Ocena prawidłowości klauzul wykonawców zastrzegających tajność postępowania.

5. Zasada pisemności w zamówieniach publicznych.

a. forma pisemna, a inne formy porozumiewania się dopuszczone w prawie zamówień publicznych,

b. oferta elektroniczna.

6. Zasada udzielania zamówień publicznych wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i dominacja trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego.

a. prezentacja ustawowych trybów udzielania zamówień publicznych,

b. kryteria wyboru trybu postępowania,

c. przesłanki możliwości zastosowania trybu innego niż przetargi nieograniczony,

d. Warsztaty: wybór prawidłowego trybu dla udzielenia zamówienia publicznego w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

7. Zasada przeprowadzania postępowania w języku polskim.

a. dokumentacja zamawiającego,

b. dopuszczalność sporządzenia dokumentacji zamówienia w kilku wersjach językowych,

c. umowa o udzielenie zamówienia publicznego,

d. dokumenty obcojęzyczne składane przez wykonawców,

8. Jak sformułować SIWZ zgodny z zasadami udzielania zamówień publicznych.

• sposób redagowania kryteriów oceny,

• opis przedmiotu zamówienia,

• równe traktowanie wykonawców a zapisy SIWZ,

• zasada jawności a dostępność SIWZ.

9. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zasady udzielania zamówień publicznych.

• oferta wykonawcy jako czyn nieuczciwej konkurencji,

• oferta wykonawcy jako działanie sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów,

• uzupełnianie ofert,

• odrzucanie ofert,

• rażąco niska cena,

• protokół postępowania,

 

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu w oparciu o prezentację multimedialną, rozmowę, pytania, case study.

Trener prowadzący szkolenie: Agata Janiszewska-Skowroń

Pobierz pełną ofertę w PDF   Zapisz się na szkolenie

© 2013-2014 Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • Facebook
  • GoldenLine
  • LinkedIn
  • Twitter